Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver sag, som CPH-revision påtager sig, medmindre andet er aftalt.

Hvidvaskningsreglerne

CPH-revision er underlagt hvidvaskningsregler, hvilket indebærer, at alle fysiske kunder skal identificeres via pas eller kørekort. Selskaber skal identificeres via CVR-nummer og direktøren – og alle fysiske personer, der direkte eller indirekte ejer mere en 25 af selskabet, skal ligeledes identificeres via pas eller kørerkort.

Cookie-loven:

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren.

Lov om Juridisk rådgivning:

CPH Revision er omfattet af loven om juridisk rådgivning, hvilket har betydning for privatpersoner (forbrugere), hvor aftalen skal være skriftlig.

MODTAGELSE AF SAGEN

Når CPH REVISION APS modtager en ny sag kontrolleres det, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Opstår der under sagens forløb en interessekonflikt, som medfører, at CPH REVISION APS må frasige sig sagen, henvises klienten til en anden.

Er det en Skattesag, undersøger CPH REVISION APS klientens muligheder for at få omkostningsgodtgørelse.

Honorar og fakturering

Som udgangspunkt fastsætter CPH-revision sit honorar ud fra den tid, der er brugt på sagen. Indledende møde koster fast 1.000 kr. plus moms. Timeprisen er mellem 2.100 og 2.800 kr. plus moms.

Privatklienter (forbrugere) får tilsendt et overslag samt oplysning om de forventede udlæg og afgifter, ligesom CPH revision så tidligt som muligt orienterer privatklienter (forbrugere), hvis det samlede honorar forventes at overstige størrelsen på overslaget.

Erhvervsklienter får tilsendt et overslag, såfremt det ønskes.

Telefonsamtaler debiteres for hvert påbegyndt (minimum) 15 minutter og e-mail/breve debiteres for hver påbegyndt (minimum) 15 minutter.

Betaling sker netto kontant ved fakturadato. Efter forfaldsdatoen tilskrives der over for erhvervsklienter 2 % morarente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen, og over for privatklienter (forbrugere) renter efter rentelovens bestemmelser. Eventuelle rykkerskrivelser pålægges et gebyr.

CPH Revision fremsender sædvanligvis en faktura ved sagens afslutning. I sager, der strækker sig over længere tid, faktureres der sædvanligvis månedsvis.

Særligt ved føring af skattesager:

Hvis SKAT nedsætter honoraret i en skattesag, hvor der tildeles omkostningsgodtgørelse, forbeholder CPH-revision ApS sig retten til at påklage honorar-afgørelsen – efter no cure no pay.

Medfører den endelige afgørelse, at honoraret endelig nedsættes, vil klientens betaling blive nedsat til det af SKAT godkendte.

Fortrolighed

CPH REVISION APS er underlagt tavshedspligt, hvilket betyder, at enhver oplysning, som CPH REVISION APS modtager i forbindelse med en sag, behandles med den største fortrolighed.

Ved sagens afslutning returnerer CPH REVISION APS som udgangspunkt de originale dokumenter til klienten.

CPH Revision tilstræber høj fortrolighed. Ved følsomme oplysninger anbefaler vi særlige e-mailsystemer mv.

ANVENDELSEN AF JURIDISK BISTAND

Den juridiske bistand må ikke anvendes til andet formål end det konkret aftalte uden skriftlig accept fra CPH REVISION APS og CPH REVISION APS er udelukkende ansvarlig over for klienten.

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem klienten og CPH REVISION APS løses i overensstemmelse med dansk ret og med Københavns Byret som værneting.

Ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

CPH Revision er ansvarlig for den juridiske bistand i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser på området. CPH Revision er forsikret gennem Codan, men da CPH Revision normalt benytter advokater og godkendte revisorer som underleverandører, vil det typisk være den almindelige advokat eller revisorforsikring, der kommer til at dække.

Kontakt CPH-revision på tlf. 40 76 83 68 eller via e-mail info@cph-revision.dk