SE-Selskaber

Et SE-selskab betyder europæisk selskab (societas europaea) og kan beskrives som et fælleseuropæisk aktieselskab, der bliver stiftet på baggrund af en selvstændig lovgivning, der gælder for alle EU-medlemslandene, samt EØS-landene (dvs. Norge, Island og Liechtenstein).

Lovgivningen er vedtaget med henblik på at gøre det lettere for selskaber – der er stiftet i forskellige EU- og EØS-lande – at fusionere, etablere et holdningsselskab eller et fælles SE-datterselskab.

SE-selskaber er baseret på forordningen om statut for det europæiske selskab, der trådte i kraft i 2004.

Inden for dansk lovgivning findes Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab – også kaldet SE-loven. Læs hele bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside her.

Stiftelse af et SE-selskab
SE-selskaber kan ikke stiftes direkte, men kun etableres i forbindelse med grænseoverskridende omstruktureringer. Loven nævner fire måder, hvorpå et SE-selskab kan stiftes: 1. ved grænseoverskridende fusion, 2. ved stiftelse af et holdningsselskab, 3. ved stiftelse af et fælles SE-datterselskab eller 4. ved omdannelse fra et aktieselskab til et SE-selskab.

AD 1: Et SE-selskab kan stiftes ved fusion af aktieselskaber, hvis mindst to af selskaberne hører under forskellige medlemslandes lovgivning.

AD 2: Et SE-selskab kan stiftes ved at aktieselskaber eller andre selskaber med begrænset ansvar (f.eks. anpartsselskaber) etablerer et holdningsselskab. Her gælder det samme som ved ovenstående stiftelse; at minimum to af selskaberne skal være omfattet af forskellige medlemslandes lovgivning. Det kan også lade sig gøre, hvis selskaberne i mindst to år har haft et datterselskab eller en filial i et andet medlemsland.

AD 3: Selskaber kan stifte et fælles SE-datterselskab, hvis de som ovenstående er omfattet af forskellige medlemslandes lovgivning eller i mindst to år har haft datterselskab/filial i et andet medlemsland.

AD 4: Den sidste form for stiftelse indebærer, at et aktieselskab kan omdannes til et SE-selskab, hvis selskabet har haft et datterselskab i et andet medlemsland i minimum to år.

Læs mere om stiftelse af et SE-selskab i Erhvervsstyrelsens Vejledning om anmeldelse af europæiske selskaber  fra side 9. Her kan du bl.a. også læse om reglerne for, hvordan man anmelder og registrerer et SE-selskab i Danmark på side 6.

Godt at vide 

  • Et SE-selskabs aktiekapital skal være på minimum 120.000 euro. Det kan angives i danske kroner eller euros.
  • I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der foretager registrering af oprettelse og likvidation (ophør) af SE-selskaber.
  • Et SE-selskab er underlagt – med forbehold af bestemmelserne i forordningen – de regler, der gælder for aktieselskaber, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Dvs. hvis et SE-selskab er oprettet og registreret i Danmark, er det den danske lovgivning om aktieselskaber, der gør sig gældende i de tilfælde, hvor europæisk lovgivning er utilstrækkelig – f.eks. på områder, der ikke er beskrevet i europæisk lovgivning. Hvis selskabet er oprettet i Sverige, er det svensk lovgivning, der gør sig gældende osv.
  • Et SE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor skal være beliggende i samme medlemsland. Dvs. at et SE-selskabs hovedkontor skal være i samme land, som det er oprettet og registreret i.
  • Et SE-selskab skal organiseres med en generalforsamling og en ledelse. Der er to måder at organisere ledelsen på: 1. Det enstrengede system med et administrationsorgan eller 2. Det tostrengede system med et ledelsesorgan og et tilsynsorgan. I det tostrengede system er det ledelsesorganet, der administrerer selskabet og repræsenterer det ved retshandler, og tilsynsorganet udpeger og vælger ledelsesorganets medlemmer.